Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi obchodní společností OctopusPro s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 1152/2, 110 00, Praha – Nové Město, 110 00, IČO: 28339215, DIČ:CZ28339215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.153279 (dále jen „Poskytovatel”) a jejími klienty – fyzickými či právnickými osobami v oblasti poskytování služeb v souvislosti se sdílením softwarového produktu OctopusPro – Reality (dále jen „klient“).

Vymezení pojmů:

Softwarový produkt OctopusPro – Reality (dále jen „Produkt“) – software Poskytovatele integrující všechny dostupné softwarové služby Poskytovatele sloužící k získávání a třídění vybraných informací z veřejně dostupných zdrojů dle potřeb a zadání klienta, a to ve webové aplikaci nebo prostřednictvím webových služeb. Produkt se neprodává, pouze se klientovi poskytuje právo k jeho používání – licence.

Webová aplikace OctopsuPro – aplikace poskytovaná klientům z webového serveru přes počítačovou síť Internet umožňující dostupnost z webového prohlížeče jako klienta.

Webová služba OctopsuPro – proces, který zajišťuje zpřístupnění dat služeb Poskytovatele a jejich propojení s jakýmkoliv software klienta.

Poskytnutí služby v souvislosti se sdílením Produktu se rozumí doručení zpracovaného přehledu požadovaných informací dle objednávky klienta do Produktu.

Katastr – je katastrem nemovitostí, tj. uceleným a průběžně doplňovaným informačním systémem o pozemcích, budovách, bytech a o právních vztazích, které se k nim váží.

1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatel je jediným a výlučným vlastníkem a poskytovatelem Produktu a všech jeho stávajících i budoucích verzí a aktualizací a jako jediný výhradní vlastník tohoto systému je oprávněn umožnit jeho sdílení třetím osobám. Všechna práva k Produktu i všem jeho částem náleží Poskytovateli a/nebo jeho dodavatelům. Produkt je chráněn autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.

1.2. Nabídka možnosti poskytování Produktu a dalších služeb v souvislosti se sdílením Produktu ze strany Poskytovatele je nezávazná – Poskytovatel tedy není povinen uzavřít smlouvu s klientem a je oprávněn odmítnout poskytování svých služeb a produktů komukoliv, a to i bez udání důvodů.

1.3. Klient souhlasí s aktuálním zněním VOP uvedených na internetové adrese: https://www.octopuspro.cz/o-nas/vseobecne-obchodni-podminky/ (PDF)

1.4. Klient je oprávněn objednat rozsah služeb v souvislosti se sdílením Produktu dle aktuální nabídky Poskytovatele.

1.5. U krátkodobějších závazků dochází k uzavření Smlouvy o sdílení Produktu a poskytování služeb v souvislosti se sdílením Produktu (dále jen „smlouva“) akceptací závazné objednávky klienta ze strany Poskytovatele. Smlouva je pak uzavřena na základě akceptace písemné elektronické objednávky klienta doručené na e-mailovou adresu Poskytovatele: podpora@octopuspro.cz nebo jinou e-mailovou adresu poskytovatele, o čemž Poskytovatel zašle klientovi písemné potvrzení elektronickou formou. Objednávka musí obsahovat podpis klienta či osoby oprávněné jednat za klienta (společně s plnou mocí) popřípadě společně s razítkem klienta, pokud takové má.

1.6. U dlouhodobějších závazků sdílení Produktu a poskytování služeb v souvislosti se sdílením Produktu uzavírají smluvní strany Smlouvu o sdílení Produktu a poskytování služeb v souvislosti se sdílením Produktu v písemné formě s podpisy obou smluvních stran obsaženými na téže listině.

1.7. Kladným potvrzením závazné objednávky či podpisem písemné Smlouvy o sdílení Produktu a poskytování služeb v souvislosti se sdílením Produktu klient vyjadřuje svůj souhlas se všemi VOP a je objednávkou/smlouvou a těmito VOP vázán. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást objednávky/smlouvy a veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a klientem se řídí akceptovanou objednávkou/smlouvou a těmito VOP.

2. Předmět smlouvy

2.1 Smlouvou o sdílení Produktu a poskytování služeb v souvislosti se sdílením Produktu se Poskytovatel zavazuje poskytnout klientovi nevýhradní sdílení a užívání Produktu ve sjednaném režimu webové aplikace či webové služby, a to pouze za účelem vlastní podnikatelské činnosti klienta při zprostředkování prodeje a prodeji nemovitostí, není-li s Poskytovatelem dohodnuto jinak, a klient se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit Poskytovateli dohodnutou odměnu ve výši a za podmínek stanovených v objednávce/smlouvě.

2.2 Poskytovatel může klientovi poskytnout zkušební období, v němž je klient oprávněn využívat Produkt a poskytované služby v souvislosti se sdílením Produktu bezplatně po dobu 14 dní od uzavření smlouvy. V průběhu zkušebního období nesmí klient poskytnout přihlašovací údaje třetím osobám ani komukoli poskytnout data získaná z Produktu. Pokud po uplynutí této zkušební doby klient nevypoví smlouvu s okamžitou účinností, je povinen zaplatit Poskytovateli odměnu za sdílení Produktu a poskytování služeb v souvislosti se sdílením Produktu dle smlouvy. Užívání Produktu bez získání příslušné licence po této době je v rozporu se zákonem a s dohodou smluvních stran. Opakovaná zkušební verze programu není dovolena, nedohodnou-li se klient s Poskytovatelem jinak. Poskytovatel si vyhrazuje právo klientovi výše popsané bezplatné zkušební období neposkytnout.

2.3 Klient je oprávněn k využívání Produktu v režimu sjednaném dle objednávky/smlouvy.

2.4 Klient smí vytvářet vlastní definované profily dle zvolených kritérií, kategorizovat informace, vyhledávat informace, členit a filtrovat informace v uvedeném rozsahu. Klient má plně k dispozici funkci k zasílání dat prostřednictvím elektronické (e-mailové) pošty včetně frekvence zasílání (Poskytovatel si vyhrazuje právo nezasílat u některých služeb data prostřednictvím elektronické pošty).

2.5 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ceník svých služeb uvedený na portálu www.octopuspro.cz změnit – ceny je oprávněn navýšit a stejně tak je oprávněn poskytovat slevy.

2.6 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, není-li v objednávce/smlouvě uvedena účinnost smlouvy na dobu určitou. V případě uzavření smlouvy na dobu určitou, není ani jedna strana oprávněna tuto vypovědět před uplynutím sjednané doby účinnosti. Nebude-li klient čerpat služby po celou dohodnutou dobu trvání smlouvy, nemá tato skutečnost vliv na jeho povinnost zaplatit Poskytovateli odměnu za celou sjednanou dobu.

2.7 Účinnost smlouvy může být ukončena:
a) dohodou smluvních stran
b) u smluv uzavřených na dobu neurčitou rovněž písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh začíná prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
c) na základě odstoupení Poskytovatele od smlouvy v důsledku porušení povinností klienta vyplývajících z těchto VOP, zejména pak povinností dle bodu 4.1 a 4.2, a Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení oznámení na e-mailovou adresu klienta, že Poskytovatel od smlouvy odstupuje.

3. Odměna za sdílení a poskytované služby

3.1 Klient je povinen uhradit Poskytovateli za sdílení Produktu a poskytované služby v daném režimu cenu sjednanou mezi smluvními stranami v objednávce/smlouvě, a to spolu s DPH ve stanovené výši. Nárok Poskytovatele na odměnu vzniká za každý započatý měsíc poskytování Produktu a služeb v souvislosti se sdílením Produktu.

3.2 Odměna je splatná vždy předem do 10 dnů od vystavení faktury, a to na účet 230171171/0300, a dále dle frekvence plateb uvedených v objednávce/smlouvě. Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad a doručit tento na elektronickou adresu klienta. Klient výslovně souhlasí s elektronickým zasíláním faktur.

3.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně navýšit cenu Produktu, o čemž je povinen klienta informovat. Dojde-li ze strany Poskytovatele k takovému navýšení ceny Produktu, je klient oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž mu bylo oznámeno navýšení ceny. V takovém případě účinnost smlouvy zaniká posledním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Klient je povinen:

 • hradit řádně a včas platby, ke kterým se v objednávce/smlouvě zavázal
 • bezprostředně po zjištění poruchy nebo nefunkčnosti Produktu nahlásit tuto skutečnost Poskytovateli. V případě, že tak klient neučiní, na případnou pozdější reklamaci nemusí být brán zřetel. Podání reklamace však nemá odkladný účinek na povinnost klienta uhradit odměnu.
 • zjistit u Poskytovatele aktuální technické podmínky ke sdílení Produktu. Poskytovatel neodpovídá za nekompatibilitu se starším softwarem nebo hardwarem, či pomalým připojením k internetu a klient nemá nárok na náhradu případné takto vzniklé škody.
 • v případě změny jakýchkoli informací o klientovi, zejména obchodní firmy, sídla, kontaktních údajů, apod. o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které jsou označeny Poskytovatelem jako obchodní tajemství.
 • zachovávat v tajnosti zejména registrační údaje, které nesmí poskytovat třetí osobě.
 • považovat služby za informativní a v potřebném rozsahu si opatřovat veškeré podstatné, právně závazné relevantní informace přímo u příslušného katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště, soudu, exekutorské komory, obchodního a živnostenského rejstříku apod.

4.2 Produkt NENÍ volně šiřitelný software (tzv. freeware ani shareware). Produkt ani jeho zkušební verzi není klient oprávněn šířit bez předchozího písemného svolení Poskytovatele. Klient není oprávněn zejména:

 • jakýmkoli způsobem rozmnožovat Produkt, a to ani pro osobní potřebu, ani umožnit jeho sdílení neoprávněným osobám
 • používat jiné registrační údaje než ty, které mu byly přiděleny
 • poskytovat registrační údaje třetí osobě
 • přetěžovat běh aplikaci zasíláním jakýkoliv nepatřičných skriptů, či dat jiného typu na webový server poskytující službu
 • produkt jakýmkoliv způsobem zveřejňovat, sdílet, činit předmětem výpůjčky, převádět, činit předmětem zástavního či jiného věcného práva, pronajímat, udělovat podlicence či jinak umožnit jeho užití třetí osobou.
 • produkt či jeho jednotlivé části modifikovat, zpracovávat či jakkoliv měnit, provádět jeho zpětnou analýzu, s výjimkou a v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena autorským zákonem
 • zahrnovat Produkt či jeho části jakýmkoliv způsobem do vlastních produktů či produktů třetích osob, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
 • převádět získanou licenci na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele

4.3 Poruší-li klient své povinnosti dle předchozího bodu, zejména poskytne-li neoprávněně sdílení Produktu nebo jeho části třetí osobě, zprostředkuje-li výsledky sdílení Produktu třetí osobě v rozporu s účelem sdílení Produktu sjednaným ve smlouvě, apod. je povinen uhradit Poskytovateli za každé jednotlivé porušení povinností smluvní pokutu ve výši 350.000,- Kč. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

4.4 Poskytovatel prohlašuje, že se jako poskytovatel Produktu a poskytovatel služeb v souvislosti se sdílením Produktu zavazuje vůči všem klientům oprávněným ke sdílení a užívání tohoto Produktu, že bude tento systém řádně spravovat, aktualizovat a chránit v souladu s těmito VOP. Klient má nárok na získání průběžných bezplatných aktualizací Produktu (tzv. update), a to za předpokladu, že Poskytovatel příslušnou aktualizaci Produktu již zcela dokončil a zároveň se ji rozhodl prezentovat uvedením na trh.

4.5 Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím Produktu na počítači klienta, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto Produktu. Poskytovatel dále neodpovídá klientovi ani třetím osobám za jakékoliv vzniklé škody nebo/i následné škody nebo/i jiné následky, ať už materiální či jiné povahy, které by vznikly okolnostmi dotčenými povahou a významem textových záznamů dotčených vtahem mezi Poskytovatelem a klientem.

4.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za následky vzniklé neobdržením nebo/i nedoručením odeslaných emailů a textových zpráv, dále Poskytovatel nenese odpovědnost za činnosti třetích stran podílejících se na procesech nutných k zajištění služeb.

4.7 Poskytovatel dále neodpovídá a nenese odpovědnost za následky zásahu vyšší moci, jako jsou například živelné pohromy, přírodní události, výpadky elektrické energie, a technických vad a poruch způsobených třetími stranami, a to zejména z důvodů nefunkčnosti přístupu poskytovatelů internetového připojení a nefunkčnosti přenosové cesty telekomunikačních společností.

4.8 Vzhledem k charakteru účelu a zaměření Produktu určeného výhradně k čerpání a filtrování informací z veřejně dostupných zdrojů neodpovídá Poskytovatel klientovi (ani jeho klientům nebo jiným třetím osobám s klientem spolupracujícím) za obsah, pravdivost, množství, rychlost, úplnost nebo platnost poskytovaných informací získaných na základě činnosti Produktu, ani za způsob, kterým bude klient nakládat s osobními údaji chráněnými zákonem, pokud jsou takové obsahem informací získaných na základě činnosti Produktu.

4.9 V případě neplnění dodavatelů nebo/i přerušení či změn dodávky informací (nezbytných k řádnému poskytování služby nebo služeb) nebo/i omezení či blokace poskytování dodávky informací třetí stranou nebo/i v případě jiné překážky, není Provozovatel povinen vypojit Produkt, ale naopak je oprávněn zachovat služby činné (ač třeba jalově) nebo/i změnit frekvenci služeb, aniž by tím byly dotčeny jiné aspekty objednávky či smluvního vztahu a aniž by to bylo považováno za narušení perfektního plnění služeb Poskytovatelem.

4.10 Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz Produktu na dobu nezbytně nutnou zejména z důvodu úprav, oprav, údržby nebo jeho aktualizací, a to ve všední dny v nočních hodinách od 20:00 hod. do 05:00 hod., o víkendech a státních svátcích kdykoli v průběhu dne nebo vyžádá-li si to okamžitá situace z důvodu opravy a aktualizace Produktu. Klient si je vědom toho, že za dobu přerušení provozu Produktu mu nenáleží žádná sleva ani jiná kompenzace.

4.11 Provozovatel si vyhrazuje právo skrytě data značkovat za účelem možné pozdější identifikace v internetovém prostoru.

5. Technické podmínky ke sdílení produktu OctopusPro – Reality

5.1 Aktuální technické požadavky na řádný chod Produktu jsou:

 • Webové prohlížeče IE 10 a výše, Mozilla Firefox, Google Chrome
 • Vysokorychlostní připojení k internetu s konektivitou min. 4 Mb/s.

5.2 Technické požadavky se mohou v závislosti na dalším vývoji Produktu měnit.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pro účely registrace klienta a dále pro účely monitoringu poskytovaných služeb a pro obchodní a marketingové účely uděluje klient Poskytovateli souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou definovány jako jakékoli informace o klientovi, které jej přímo nebo nepřímo identifikují. Typy Osobních údajů, které může Poskytovatel o klientovi shromažďovat, mohou zahrnovat například, jméno klienta, kontaktní informace, datum narození/IČ, platební informace nebo IP adresy. Osobní údaje mohou být Poskytovatelem zpracovány po dobu 10 (deseti) let od zrušení registrace a ukončení smluvního vztahu.

6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně měnit. V takovém případě uveřejní aktuální znění VOP na svém portálu www.octopuspro.cz a oznámí tuto skutečnost klientovi e-mailem na adresu uvedenou klientem. V případě, že klient do deseti dnů od zveřejnění nepodá námitek na podpora@octopuspro.cz, má se za to, že s uvedenými změnami VOP souhlasí.

6.3. Případné spory vzniklé na základě vztahů upravených těmito VOP a Smlouvou se smluvní strany přednostně pokusí řešit smírně. V případě nenalezení smírného řešení jsou příslušné k řešení všech sporů obecné soudy České republiky dle českých právních předpisů, a to i v případech, kdy klient je fyzickou osobou s bydlištěm či právnickou osobou se sídlem na území Slovenské republiky.

6.4. Veškeré majetkové spory a jiné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny ve smyslu ust. § 89a občanského soudního řádu u Obvodního soudu pro Prahu 1, bude-li věcně příslušný k projednání věci obvodní soud (okresní soud), nebo u Městského soudu v Praze, bude-li věcně příslušný krajský soud.

V Praze dne 1.1.2014 OctopusPro s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky

Telefon

+420 776 259 259

Rádi Vám se vším poradíme!
Adresa

Biskupský dvůr 1152/2, 110 00 Praha 1

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat!